อิทธิพลของเครือข่ายทางสังคม

พฤติกรรมของคนกลุ่มเล็กนั้นแตกต่างอย่างมากจากการรวมตัวกันของผู้คนจำนวนมาก ในกรณีที่ผู้คนจำนวนมากจะใช้กฎเสียงข้างมากอย่างง่าย ๆ ด้วยการเพิ่มความแม่นยำของการปฏิบัติงานมากกว่าการมีปฏิสัมพันธ์ซ้ำ ๆ กันประชาชนต้องพึ่งพาสังคมมากกว่าข้อมูลส่วนบุคคลและด้วยเหตุนี้นักแสดงที่ดีจะปรากฏตัวในฐานะผู้นำกลุ่มคนอื่นเมื่อเวลาผ่านไป

ในขณะที่การศึกษาส่วนใหญ่ของการเชื่อมต่อทางสังคมอยู่บนพื้นฐานของเครือข่ายแบบคงที่ซึ่งกำหนดโดยความสัมพันธ์ที่มั่นคงที่กำหนดไว้ แต่การวิจัยของทีมของเขาดูที่เครือข่ายการทำงาน ในอดีตผู้คนมองเครือข่ายทางสังคมเทียบเท่ากับเครือข่ายทางกายวิภาคโดยอิงจากความสัมพันธ์แบบคงที่ระหว่างผู้คนเรากำลังเสนอแนวคิดว่าในกลุ่มเล็ก ๆ เครือข่ายวิวัฒนาการในเวลาตามการกระทำ การกระทำพื้นฐานเป็นเหมือนเครือข่ายในสมองที่เซลล์ประสาทที่อยู่ห่างไกลทางร่างกายเคลื่อนการเชื่อมต่อไปยังหน้าที่เฉพาะวิธีการของเรานั้นคล้ายคลึงกับการเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรประสาทบนพื้นฐานของการทำงานในสมองมากกว่าการเชื่อมต่อทางร่างกาย